جراحی زیبایی گوش

گوشها يكي از تاثيرگذارترين اجزاي صورت در زيبايي چهره هستند و اگر گمان ميكنيد گوشها زير موها پنهان ميشوند و در زيبايي چهرهتان نقشي ندارند سخت در اشتباه هستيد. حتما شما هم افرادي را ديدهايد كه لاله هر 2 گوش آنها و در موارد نادري لاله يك گوششان برجستهتر از حد معمول است؛ بهتر است بدانيد اين مسئله يا جنبه ارثي دارد يا در اثر ضربه رخ ميدهد. متاسفانه در كودكي اين مسئله سوژه مناسبي براي تمسخر همبازيهاست و عواقب اين مسئله اعتماد به نفس نداشتن در فرد و ايجاد مشكل در روابط اجتماعي حال و آينده اوست. ولي جاي هيچ نگراني نيست زيرا اين مشكل هم مانند ساير نقايص زيبايي قابل اصلاح و ترميم است. اتوپلاستي (جراحي زيبايي گوش) راهحل آن است. برای تصحیح گوش از طریق برش 3 الی 4 سانتی که پشت گوش قرار می گیرد بعد از فرم دادن غضروف و فیکس کردن موقعیت جدید ٱن از طریق بخیه های مخصوص به گوش فرم مناسب داده می شود. بخیه های پوستی پشت گوش را بعد از 10 روز می توان کشید و در این مدت باید بیمار از پانسمان های مخصوص استفاده کند. بعد از کشیدن بخیه ها این پانسمان جای خود را با باند سر(هدبند) عوض می کنند و باید به مدت 5 هفته برای جلمگیری از برگشت گوش به حالت اولیه استفاده شود.