(Parodontitis) بیماری های لثه

این نوع بیماری یکی از رایجترین مشکلات به خصوص در بین اشخاص بزرگسال میباشد. دلیل تخریب لثه ها در واقع باکتری هایی هستند که بین دندان و لثه جمع می شوند. وقتی این باکتری ها از طریق تمیز کردن با مسواک و نخ دندان از بین برده نشوند،چرک کردگی های موضعی به وجود ٱمده که باعث التهاب ٕ خون ریزی و عقب نشینی لثه ٕ تحلیل موضعی استخوان ٕ سست شدن دندان ودر نهایت از دست دادن ٱن می شود. از طریق جراحی لثه می توان از پیشروی این بیماری جلوگیری کرد.